Pátyolgató Óvoda

ahol minden pátyi gyerek megfordul...

Beiskolázás

Kedves Szülők!

 2022 SZEPTEMBER 1-TŐL TANKÖTELES KORBA LÉP AZ A  GYERMEK AKI 2022 AUGUSZTUS 31-IG A 6. ÉLETÉVÉT BETÖLTI! 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 2022. április 21-22-án köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

 
Amennyiben gyermekük iskolaköteles 2022 szeptember 1-től, de még egy évig óvodában szeretnék tartani:

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2022/2023. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2022. január 1. napjától 2022. január 18. napjáig lehet majd benyújtani.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

 • Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

I. A tankötelezettség kezdetének halasztása

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával összefüggésben, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt (azaz január 15. napjáig) kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. A szakértői bizottságok legkorábban 2020. szeptemberétől adhatnak ki arra vonatkozó véleményt vizsgálatuk alapján, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek a tankötelezettsége teljesítését megkezdje-e a 2022/2023. tanévben. Ebben az esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.

Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz 2022. január 1. napjától 2022. január 18. napjáig lehet kérelmet benyújtani.

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők:

 • A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2022. január 1-jétől. 
 • A kérelem benyújtására legkésőbb 2022. január 18-ig van lehetősége a szülőnek vagy gyámnak. A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött űrlapon nyújthatja be.,
 • A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni.
 • A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak aláírni majd .

az alábbi címre beküldeni:Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a hatéves gyermek tankötelezettsége egy évvel később kezdődhessen meg?

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (vagyis egy évvel tovább óvodai nevelésben maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap 2022. január 1-jétől lesz elérhető  az Oktatási Hivatal honlapján.

 

A kérelem kötelező tartalmi elemei

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapot alkalmazza.

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

 • a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)
 • a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím
 • az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
 • a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
 • a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) – ha rendelkezik ilyennel – csatolja a kérelméhez.

 

Kérem, ha rendelkeznek olyan szakértői véleménnyel  (Sajátos Nevelési Igény, SNI, Beilleszkedési tanulási magatartási nehézség, BTMN), amely mentességet ad a 2022 szeptember 1-i iskolakezdés alól, azt sürgősen mutassák be, mert csak az alapján tudom az informatikai rendszerben rögzíteni a felmentést. Erre január 15-ig van lehetőségem!!
 
Kérem, hogy amennyiben szülői kérelemmel fordulnak az Oktatási Hivatalhoz 2022. január 1-18 között és ebben segítségükre lehetek (kitöltés, nyomtatás, egyéb dokumentumok beszerzése...) mindenképpen keressenek január 3-tÓl!
06-30-3624052, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

BEISKOLÁZÁS – ISKOLAÉRETTSÉG

 

Kolléganőimmel az óvodában azt a nézetet valljuk, hogy az iskolára való készülődés évekig tart, nem a finisben kell egy hatalmas hajrával felkészítenünk a gyermekeket, hanem a családdal összefogva, az otthoni nevelést kiegészítve az összes óvodai év alatt minden gyermekből a lehető legtöbbet kihozni!

Ez természetesen azt jelenti, hogy az iskolaérettség kritériumait az óvónők állandóan szem előtt tartva fejlesztik a gyermekeket! Önök is jól ismerik az óvodánkban állandóan megújuló projekteket, a csoportban folyamatosan és párhuzamosan zajló rengeteg tevékenységet, melynek során az évek alatt szépen fejlődtek gyermekeik.

Fejlettségüket átbeszélik kolléganőimmel a fogadóórákon. Sokuknak segítenek gyógypedagógusaink, hogy mindenképpen megalapozottan mehessenek, vagy kérhessék felmentésüket az Oktatási Hivatalban.

Az óvodánkban két helyen alakítottunk ki iskola-váró faliújságot (Fészek és Tyúkanyó épület), ezeken olvashatják a hirdető iskolák bemutatkozással, nyílt napokkal kapcsolatos információit. Igyekszünk az óvoda facebook csoportjában is megosztani.

A Pátyi és a környék többi iskolája is több lehetőséget kínál az ismerkedésre. Ezeket mindenképpen vegyék igénybe!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény rendelkezései szerint Magyarországon a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal a szülő kérésére egy év időtartamra felmentést engedélyezhet. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez, az Oktatási Hivatalhoz. A felmentési kérelemhez lehetőségük van vélemények csatolására, mely alátámasztja a felmentés indokoltságát. Természetesen óvónőink az Önök kérésére véleményt fognak készíteni gyermekük fejlettségével kapcsolatban. Az előző évekkel ellentétben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pátyra kihelyezett pszichológusa (régen nevelési tanácsadó) már nem végez iskolaérettségi vizsgálatokat. Nem adhat felmentést az iskolakezdés alól, kizárólag abban az esetben, ha SNI, vagy BTMN státuszú gyermekről beszélünk.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 2022. április 21-22-án köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

 

Mit tehetünk még a hátra lévő időben?

Meséljünk sokat, mert ez fejleszti szókincsét, képzeletét, erkölcsi érzékeit.

Játsszunk vele társasjátékok közül olyat, amit kedvel és ezért hajlandó elmélyülni benne, így fejleszthetjük játékosan figyelmét!

Engedjük a szabadba, szabad mozgásra van a legnagyobb szüksége, hiszen így vezetheti le legjobban feszültségeit.

És ami a legfontosabb bízzunk benne! Ne fenyegessük az iskolával, hanem inkább segítsük pozitív gondolatokkal. Hiszen az iskola a tudás háza, ahol rengeteg élményben lesz részük!

 

Ha kérdésük merülne fel, kérem, keressenek bizalommal!

Jó készülődést!

Demény Erika Óvodavezető

Páty, 2021. DECEMBER.

Pátyolgató Óvoda 2016