Pátyolgató Óvoda

ahol minden pátyi gyerek megfordul...

Beiratkozás

 

  

TÁJÉKOZTATÓ A 2022/23 NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

 

A Pátyolgató Óvodába történő beiratkozás ideje, helye:

2022. április 25-26. 8.00-17.00-ig

2071. Páty Rákóczi utca 19.

 

 

A gyermekek beíratásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

  1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  2. A gyermek lakcím kártyája.
  3. A gyermek TAJ kártyája.
  4. Orvosi igazolás, mely a közösségben nevelhetőséget és a kötelező oltások meglété támasztja alá.
  5. A szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája.

 

Az óvodába a 2022-2023-es nevelési évre

a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

Az ezen határnapig született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.

(A 2019. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2023. szeptember 1-től kezdődik.)

 

 

 A beiratkozást megelőzően nyílt napot tartunk, melyen megismerkedhetnek óvodánkkal és a leendő óvónőkkel. A nyílt napok időpontja: 2022 április 12 és 13 délután 15.00-17.00-ig. A nyílt napokon 14.30-tól 15 óráig vezetői intézménybemutatón vehetnek részt a tornateremben (Rákóczi utca 19)

A nyílt napokon az alábbi csoportokba látogathatnak el: 

Fészek épület (Rákóczi utca 19.) Halacska csoport
Csibe épület (Rákóczi utca 17.) Picinke csoport
Tyúkanyó épület (Iskola utca 18.) nincs nyílt nap
Csicsergő épület ( Rákóczi utca 56.)Csiribiri (udvaron)

 

     és Süni csoport

 

 

 

 

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.patyolgato-ovoda.hu)

 

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

 

Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.(EMMI r. 20/2012.)

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Pátyolgató Óvoda vezetőjének.

 

A körzethatárokról

Felvételi körzet tekintetében Páty egyetlen körzetet alkot, így a Pátyolgató Óvoda Tagóvodáinak nincs kijelölt saját körzetük a településen belül.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető.

Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott tagóvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik tagóvodába irányítjuk őket.

 

 

Felmentési lehetőségről

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A negyedik életévét 2022. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

 

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2022. április 15.

 

Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

 

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. május 25.

 

A külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

1055 Budapest

Szalay u. 10-14.

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

 

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

 

 

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.

Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

 

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.  (10) * Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitel szerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

 

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2022. május 26-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A felvételről szóló értesítéseket e-mailen, az elutasító határozatokat postai úton is kézbesítjük.

 

Amennyiben Pátyolgató Óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát Felvételi Bizottsági ülést hívunk össze, ahol a jelenlévők az alábbi szempontok alapján döntik el, hogy ki kerül be:

1.      Pátyi illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

2.        Azon pátyi illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.

3.      Azon pátyi illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.

4.      Azon pátyi illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.

5.      Azon nem pátyi illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. A jelentkezésekben lehetőségük van feltüntetni, hogy melyik csoportba szeretnék gyermekük óvodai ellátását kérni.

 

Terveink szerint a Fészek és a Csicsergő épületben indítunk életkorilag homogén kiscsoportot (3-4 évesek). Vegyes csoportjainkba korlátozott számba kerülhetnek be a gyermekek.

A középsős (4-5 éves) és nagycsoportos korú (5-6 éves) gyermekek elhelyezését a megüresedő férőhelyek függvényében tudjuk megvalósítani.

 

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket az óvodakezdéssel kapcsolatos információkról. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

Az óvoda pedagógiai programját és működési dokumentumait kérem az óvoda honlapján keresztül megismerni www.patyolgato-ovoda.hu .

 

 


Páty, 2022. január 27.

Demény Erika

Intézményvezető

 

 A csoportok bemutatása

 

 

 

 

 

Pátyolgató Óvoda 2016