Pátyolgató Óvoda

ahol minden pátyi gyerek megfordul...

Beiratkozás

Nyílt nap

 

A beiratkozást megelőzően nyílt napot tartunk, melyen megismerkedhetnek óvodánkkal.

A nyílt nap időpontja: 2024. március 28 délután 15.00-17.00-ig.

Helyszín: Rákóczi utca 19. tornaterem

 

A nyílt napra elsősorban azokat a családokat várjuk, akik még nem ismerik óvodánkat.

15.00-tól az intézményvezető bemutatja a Pátyolgató Óvodát.

15.00-17.00-ig a Fészek és a Tyúkanyó épület megtekintése.

 

A nyílt napon az intézmény vezetője és helyettesek vesznek részt.

 

2024 szeptemberében 3 homogén kiscsoportot indítunk:

 

Tyúkanyó épület: Mókus és Szívecske csoportok.

Fészek épület: Napocska csoport.

 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

  

  TÁJÉKOZTATÓ A 2024/25 NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A Pátyolgató Óvodába történő beiratkozás ideje

2024. április 22-23-24. 

Helyszín: Páty Rákóczi utca 19.

 

 A gyermekek beíratásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

  1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  2. A gyermek lakcím kártyája.
  3. A gyermek TAJ kártyája.
  4. A szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája.

 

Az óvodába a 2024-2025-ös nevelési évre

a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

Az ezen határnapig született gyermekek 2024. szeptember 1-től óvodakötelesek.

(A 2021. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2025. szeptember 1-től kezdődik. Amennyiben a rendelkezésre álló helyek ezt engedik, úgy az ősszel 3. életévüket betöltő gyermekek felvételt nyerhetnek.)

  

 A beiratkozást megelőzően nyílt napot tartunk, melyen megismerkedhetnek óvodánkkal. A nyílt nap időpontja: 2024. március 28 délután 15.00-17.00-ig. Helyszín: Rákóczi utca 19.

 

 

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.patyolgato-ovoda.hu)

 

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

 

Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.(EMMI r. 20/2012.)

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Pátyolgató Óvoda vezetőjének.

 

A körzethatárokról

Óvodánk felvételi körzete Páty település. Felvételi körzet tekintetében Páty egyetlen körzetet alkot, így a Pátyolgató Óvoda Tagóvodáinak nincs kijelölt saját körzetük a településen belül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető. Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott tagóvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik tagóvodába irányítjuk őket.

  

Felmentési lehetőségről

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A negyedik életévét 2024. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól. A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2024. április 15. Az ügyben eljáró hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.

 Külföldi tartózkodásról A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is. A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2024. május 25.

A külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1055 Budapest Szalay u. 10-14.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2024. május 22-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A felvételről szóló értesítéseket e-mailen, az elutasító határozatokat postai úton is kézbesítjük. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. A jelentkezésekben lehetőségük van feltüntetni, hogy melyik csoportba szeretnék gyermekük óvodai ellátását kérni.

Terveink szerint a Tyúkanyó épületben indítunk életkorilag homogén kiscsoportot (3-4 évesek). Vegyes csoportjainkba korlátozott számba kerülhetnek be a gyermekek.

A középsős (4-5 éves) és nagycsoportos korú (5-6 éves) gyermekek elhelyezését a megüresedő férőhelyek függvényében tudjuk megvalósítani. 

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket az óvodakezdéssel kapcsolatos információkról. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

 

Demény Erika Intézményvezető

 

 
Pátyolgató Óvoda 2016